Školní řád

 

 

 

Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140

 

Č.j. 59-4/2019/ZSLA140/MIN 

 

Vypracovala: Mgr. Jarmila Nováková

Schválila:   Mgr. Hana Minářová

 

 

Školní řád

 

 1. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 

 

 1. Práva a povinnosti

 

 1. Děti, žáci mají právo
 2. a) na vzdělávání podle školského zákona,
 3. b) být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
 4. c) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání,
 5. d) na bezpečnost a ochranu zdraví během školního vyučování a na školních akcích,
 6. e) na ochranu před sociálně-patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí,
 7. f) vyjádřit se k rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, na projednání jejich názoru s přihlédnutím k jejich schopnostem.

 

Rodiče (zákonní zástupci) mají právo zejména

 1. a) na informace o průběhu a vzdělávání dítěte, žáka ve škole
 2. b) nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy
 3. c) na informace a poradenskou pomoc školy, týkající se vzdělávání
 4. d) volit a být voleni do školské rady,
 5. e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, žáků.

 

 1. Děti, žáci jsou povinni
 2. a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,
 3. b) dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, dle svých schopností
 4. c) plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.

 

Zákonní zástupci mají povinnosti:

 1. a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
 2. b) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 3. c) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 4. d) oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích,
 5. e) na vyzvání ředitele se dostavit do školy k projednání závažných skutečností.

 

 1. Děti, žáci chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových kroužků, do školní družiny je pro přihlášené děti, žáky povinná.

 

 1. Děti, žáci zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržují své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením; nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.

 

 1. Děti, žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek). Děti, žáci nenosí do školy nebezpečné látky a předměty.

 

 1. Zákonný zástupce dětí a žáků je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte, žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte nebo žáka. Podmínky pro uvolňování z vyučování a omlouvání neúčasti ve vyučování stanoví školní řád následovně:

Odchod dítěte nebo žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, kterou dítě nebo žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli – při uvolnění na více hodin. Třídní učitel vydá na začátku školního roku každému dítěti, žákovi předtištěné formuláře – žádost o uvolnění.

Dlouhodobá absence dítěte, žáka bude zákonným zástupcem omluvena v deníčku či žákovské knížce.

Po skončení absence dítě, žák sám předá třídnímu učiteli řádně omluvenou absenci zákonným zástupcem.

Pokud dítě, žák nepředloží důvody absence ani po prvním upozornění třídním učitelem, bude jeho absence považována za neomluvenou.

Pokud bude mít dítě, žák nápadně častou absenci či opakující se absenci (např. v době výuky určitých předmětů, v době ověřování vědomostí apod.) – pojme škola po posouzení těchto skutečností podezření na zanedbávání školní docházky. Zákonný zástupce bude o neomluvené absenci dítěte, žáka informován, popř. vyzván k účasti na projednání této záležitosti ve škole.

 

 1. Děti, žáci nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů odkládají pouze na místa k tomu určená. Dítě, žák nesmí během vyučování používat přinesené mobilní telefony a MP přehrávače. Žákům není dovoleno vnášet do školy jakékoliv zbraně včetně nožů, výbušniny a jinak nebezpečné látky a předměty. Toto ustanovení se vztahuje i na všechny akce pořádané školou nebo pořádané ve spolupráci se školou. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. V případě nutnosti projednají uložení věci a její zabezpečení s třídním učitelem, případně asistentem pedagoga. Zjistí-li žák nebo jeho zákonný zástupce ztrátu osobní věci, je povinen tuto skutečnost okamžitě ohlásit třídnímu učiteli, v případě jeho nepřítomnosti jinému zaměstnanci školy. K uložení jízdních kol slouží žákům i jejich doprovodu stojany na nádvoří budovy školy Olbrachtova 206.

 

 1. Děti, žáci nesmí v době přítomnosti ve škole z důvodu bezpečnosti žvýkat žvýkačky či jiné předměty.

 

 1. Provoz a vnitřní režim školy

 

 1. Režim činnosti ve škole

 

 1. Vyučování začíná v 8.00 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek. Děti, žáci jsou povinni být nejpozději 10 minut před začátkem první vyučovací hodiny ve třídě. Zákonný zástupce své děti, žáky ráno nevyprovází do tříd (pouze po dobu nezbytně nutnou do přípravné třídy), mají povolen pouze vstup do šaten. V průběhu vyučování nenavštěvují děti, žáky ve třídách. Pouze, pokud potřebují dítě, žáka uvolnit k lékaři. Rámcový vzdělávací program školy může pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami stanovit odlišnou délku vyučovací hodiny. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům.

 

 1. Školní budova se pro děti, žáky otevírá v 7. 40 hodin, dětem, žákům je umožněn vstup do budovy nejméně 20 minut před začátkem dopoledního vyučování a 10 minut před začátkem odpoledního vyučování. V jinou dobu vstupují děti, žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dozor. Dozor nad dětmi, žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dozorů je vyvěšen na všech úsecích, kde dozor probíhá.

Specifika budovy školy Olbrachtova 206: Žák chodí nebo je dovážen do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Začátek dopoledního vyučování je v 8 hodin. Odpolední vyučování začíná podle rozvrhu a končí nejpozději ve 14, 25. Přestávky mezi hodinami jsou 10 minut, mezi 2. a 3. vyučovací hodinou je 20 minut (9:40 – 10:00). Vzhledem k individuálním potřebám žáků je možné do vyučování zařazovat další přestávky. Rozhodne o tom vyučující pedagog. Žáci mají vstup do budovy povolen od 7.30 hod., dohled nad nimi do zahájení výuky zabezpečují osobní asistenti, od 7,45 pedagogičtí asistenti, školník. Budova se uzamyká v 8,15 hod., odemknutá je v době od 12, do 12,40 hod. pro vyzvedávání a odchod žáků. Poté je do odchodu všech žáků opět uzamčená. Zákonní zástupci žáků, návštěvy a kontroly vstupují do budovy školy hlavním vchodem, musí použít zvonek, po ověření účelu jejich vstupu do budovy (doprovod žáka, návštěva pedagoga či ředitele školy, apod.) jsou pracovníky školy vpuštěni do budovy. Žáci nevstupují bez dozoru do suterénu budovy.  Žáci bez dohledu a doprovodu poučené osoby nepoužívají výtah. Po vyučování se žáci ve škole nezdržují, výjimku tvoří návštěvy školní družiny nebo kroužku. V případě potřeby toto dohodne zákonný zástupce s třídním učitelem žáka. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, se zajišťuje bezpečnost a ochrana zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce škola oznámí nejméně dva dny předem zákonným zástupcům žáků, a to zápisem do žákovské knížky nebo jinou písemnou informací. Při organizaci výuky na mimoškolních akcích stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce, a to podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

 

 1. V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro děti, žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.

 

 1. Režim při akcích mimo školu
 2. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků připadnout více než 14 žáků. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující zaměstnanec s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZ. Akce se považuje za schválenou uvedením v týdenním plánu práce školy, kde jsou zároveň s časovým rozpisem uvedena jména doprovázejících osob.

 

 1. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění dětí, žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující zaměstnanec bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění dětí, žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 1 den předem zákonným zástupcům, a to zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací.

 

 1. Při přecházení dětí, žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se děti, žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Pro pořádání mimoškolních akcí – za dodržování předpisů o BOZ odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy.

 

 1. Zaměstnanci školy

 

 1. Zaměstnanci věnují individuální péči dětem, žákům z málo podnětného rodinného prostředí, dětem, žákům se zdravotními problémy, dbají, aby se zdraví dítěte, žáka a zdravý vývoj nenarušil činností školy. Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny a na sdělení rodičů o dítěti, žáku. Třídní učitelé průběžně seznamují ostatní pedagogy o nových skutečnostech zjištěných u dítěte, žáka – problémy s chováním, prospěchem, zdravotní a rodinné problémy. Pravidelně a soustavně informují zástupce dítěte, žáka o prospěchu, sdělují jim všechny závažné známky. Informují je o každém mimořádném zhoršení prospěchu.

Učitelé evidují a kontrolují absenci dětí, žáků. Vyžadují od rodičů omluvu nepřítomnosti. Na žádost rodičů uvolňují dítě, žáka z vyučování, vždy na základě písemné žádosti o uvolnění. Pravidelně informují rodiče o prospěchu a chování dětí, žáků prostřednictvím sešitů a žákovských knížek, na třídních schůzkách s rodiči. Souhrnné hodnocení píší dle potřeby do žákovských knížek tak, aby byla zajištěna informovanost rodičů o prospěchu a chování dětí, žáků podle požadavků klasifikačního řádu. Kontrolují, zda rodiče sledují zápisy v žákovských knížkách.

 

 1. Po skončení poslední vyučovací hodiny překontrolují pořádek ve třídě, uzavření oken, vypnutí elektrických spotřebičů. Pedagog odchází ze třídy poslední. Při odchodu z budovy kontrolují uzavření a zajištění oken i ve sborovnách. Před odchodem z budovy se ve sborovně seznámí s přehledem zastupování a dozorů na další dny.

 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 1. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu dětí, žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou, děti, žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dozoru.

 

 1. Dětem, žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením, ústředním topením, bezpečnostními ventily a kotli bez dozoru učitele.

 

 1. Ve škole je zakázáno kouřit, požívat alkohol a jiné návykové látky.

 

 1. Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, zachovávají děti, žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení dětí, žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení dětí, žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení dětí, žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Poučení o BOZ a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před každými prázdninami.

 

 1. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy dětí, žáků, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy.

 

 1. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností, informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav dětí, žáků a v případě náhlého onemocnění informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého dítěte, žáka. Nemocné dítě, žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby (zákonného zástupce). Třídní učitelé zajistí, aby každé dítě, žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno a telefonní číslo ošetřujícího lékaře.

 

 1. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí děti, žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Děti, žáci školy jdou do jídelny s pedagogickým dozorem. Po obědě opustí areál školní jídelny a areál ZŠ Dobrovského. Škola za děti, žáky nezodpovídá (není ustanoven pedagogický dozor v době oběda, po skončení oběda v době polední přestávky ve dnech odpoledního vyučování). Dozor nad žáky během polední přestávky probíhá na základě žádosti rodičů.

 

 1. Vstup cizím osobám je povolen na základě ohlášení se v ředitelně (viz cedulka na vstupních dveřích).

 

 

 1. Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky dítětem, žákem

 

 1. a) Identifikace a ukládání látek. Zajistí-li pedagog podezřelou látku a je podezření, že se jedná o drogu či jinou škodlivou látku, v přítomnosti dalšího člena pedagogického sboru uloží tuto látku do obálky. Na obálku napíše datum, čas a místo zajištění látky. Obálku přelepí a opatří razítkem školy a uschová do školního trezoru. Poté je vhodné (dle závažnosti) vyrozumět policii. Pokud je zajištěna podezřelá látka u žáka, které jeví známky otravy, předá se látka stejným způsobem uložená přivolanému lékaři.

 

 1. b) Ohrožení zdraví žáka. V případě ohrožení zdraví žáka v důsledku podezření na požití omamné látky se postupuje tak, jako když žák přijde do školy s horečkou. Žák jevící příznaky užití omamné látky je odveden ze třídy do místnosti, musí být ale zajištěn dohled dospělé osoby, kde zůstane po dobu, než si pro něj přijdou rodiče nebo lékařská služba.

 

 1. Evidence úrazů dětí, žáků.

 

 1. a) Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával nad dětmi, žáky dohled. Každý zaměstnanec školy je povinen poskytnout zraněnému žákovi první pomoc. O události a provedených opatřeních informuje neprodleně zákonného zástupce žáka. V případě potřeby doprovází žáka do zdravotnického zařízení, povolí-li doprovod posádka RZS a pokud se nepodařilo zajistit doprovod zákonným zástupcem. O události a provedených opatřeních informuje neprodleně zákonného zástupce žáka.
 2. V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, žáků (dále jen „úraz“), ke kterým došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.

c)Záznam o úrazu, jehož důsledkem byla nepřítomnost, nebo pokud je pravděpodobné, že dítěti, žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, zasílá škola (školské zařízení) za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce – zřizovateli, zdravotní pojišťovně dítěte, žáka a příslušnému inspektorátu České školní inspekce.

d)Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu, podléhají režimu ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů.

 

 1. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků

 

 1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku dětí, žáků, učitelů či jiných osob dítětem, žákem je vyžadována úhrada od rodičů dítěte, žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

 

 1. Ztráty věcí hlásí děti, žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Děti, žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí.

 

VII. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 

Hodnocení žáka upravuje vyhláška č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Způsoby hodnocení žáka

Stupně hodnocení prospěchu:

 1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených ŠVP se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

1 – výborný

2 – chvalitebný

3 – dobrý

4 – dostatečný

5 – nedostatečný

Celkové hodnocení

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

Prospěl(a) s vyznamenáním

Žák prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré.

Prospěl/a/

Žák prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5- nedostatečný

Neprospěl(a)

Žák neprospěl, je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný

 

                                                                                                                    

 

Zásady pro používání slovního hodnocení

Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jeho vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

Učitel nehodnotí osobu žáka, ale konkrétní problematiku, nesrovnává výkony jednotlivých žáků, ale přistupuje individuálně k jednotlivým pokrokům žáka.

Při hodnocení uplatňuje učitel přiměřenou náročnost a pedagogický takt.

Při hodnocení průběžném (během školního pololetí) užívá vyučující různé formy: razítka, škálu smajlíků, tabulkové hodnocení, bodové ohodnocení, žetonový systém, pozitivní motivační hodnocení: povzbuzení, ocenění, slovní hodnocení až po prvky sebehodnocení (zejména 2. stupeň) – způsob používaného hodnocení závisí na skupině žáků, individuálních schopnostech a dovednostech. Vhodný způsob volí třídní učitel. Jednou za čtvrtletí vydá třídní učitel průběžný list hodnocení žáka. Zákonný zástupce je s průběžným hodnocením seznámen prostřednictvím záznamů a při individuálních konzultacích podle potřeby.

Žáci jsou cíleně vedeni k samostatnosti, smysluplnosti učení, k vytvoření pracovních návyků, k práci s chybou a k sebehodnocení.

Žáci jsou seznámeni se systémem hodnocení individuálně v úvodních hodinách a dále pak průběžně. Zákonní zástupci jsou s ním seznámeni při zahájení školního roku. Hodnotící řád je volně k nahlédnutí.

Hodnocení je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků.

Ředitel školy je povinen působit na sjednocování klasifikačních měřítek všech pedagogů.

 

 1. Způsob získávání podkladů pro hodnocení

Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:

Soustavným diagnostickým pozorováním žáka.

Soustavným sledováním výkonů žáka.

Analýzou činností žáka.

Konzultacemi s ostatními učiteli a dalšími odborníky (SPC, APLA).

Rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka.

 

Pedagogové dodržují zásady pedagogického taktu, zejména:

Jejich hodnocení je vždy motivující a plně podporující.

Cílem hodnocení je vést žáka k maximálním výsledkům.

Je vždy objektivní vzhledem ke snaze a možnostem žáků.

Podporuje žákovo sebevědomí.

Pedagogové průběžně informují rodiče a zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovně vzdělávacího procesu.

Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní vyučující se závěry psychologických vyšetření a doporučeními psychologa, které mají vztah k hodnocení žáka a respektování jeho individuality.

 

 1. Kritéria pro hodnocení žáků

Stanovení následujících kritérií vychází z výchovných a vzdělávacích strategií školy, a tím z postupného naplňování klíčových kompetencí při rozvoji osobnosti každého žáka:

Změny v chování i dovednostech dle individuálních možností žáka.

Zvládnutí výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci individuálních schopností.

Kroky k získání klíčových kompetencí.

Individuální pokrok každého žáka v daném předmětu.

Úroveň komunikačních dovedností odpovídající úrovni postižení žáka.

Míra schopnosti navazovat sociální kontakty a adekvátní chování k druhým osobám.

Míra schopnosti orientovat se v okolním prostředí a v čase.

Schopnost vykonávat činnosti smysluplně.

Schopnost řešit problémové situace odpovídající mentální úrovni žáka.

Zvládání sebeobslužných a hygienických úkonů.

 

 1. Formy ověřování vědomostí a dovedností žáků

Soustavné pozorování žáka při všech činnostech ve škole a na akcích pořádaných školou.

Konkrétní pracovní dovednosti a pracovní postupy (sebeobsluha, výstupy z pracovních a výtvarných činností)

Ústní forma – komunikační kruh, rozhovor – odpovědi na jednoduché otázky.

Mluvený projev – opakování vět, říkadel apod., plnění pokynu na základě porozumění

 

 1. Základní pravidla pro slovní hodnocení

V případě širšího slovního hodnocení učitel hodnotí objektivně a individuálně osobní pokrok žáka, porovnávají se aktuální výsledky školní práce s předchozími. Slovní hodnocení obsahuje:

zvládání učiva podle ŠVP

úroveň komunikace

schopnost navazovat a udržovat sociální kontakty adekvátním způsobem

schopnost orientace v okolním prostředí a čase

schopnost řešit problémové situace

úroveň zvládání sebeobslužných dovedností a hygienických návyků

snahu a zájem o vyučovací činnosti

 

 1. Sebehodnocení žáků

Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků.

Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků.

Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek učení.

Při sebehodnocení se žák snaží popsat:

Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.

V rámci výchovně vzdělávací činnosti jsou uplatňovány prvky sebehodnocení podle individuálních možností žáků. Žáci by se měli učit zhodnotit a vyjádřit verbálně nebo neverbálně svůj podíl na činnosti. Jsou vedeni návodnými otázkami učitele, na které by se měli snažit reagovat. Následuje zhodnocení a shrnutí učitelem. Učitel volí formu zhodnocení nejvhodnější pro daného žáka.

 

 1. Ověřování klíčových kompetencí

Klíčových kompetencí žáci dosahují s různou mírou dopomoci druhé osoby. Klíčové kompetence jsou ověřovány při všech činnostech, v modelových i praktických situacích v průběhu vyučovacího procesu, na akcích školy. V průběhu činností učitel sleduje úroveň naplnění klíčových kompetencí. Z výsledků pozorování učitel vyvodí závěr pro další práci s žákem.

 

 1. Stupně hodnocení prospěchu

Stupně hodnocení prospěchu žáků se středně těžkým mentálním postižením v ŠVP

 

1 2 3 4 5
ČT Čte samostatně plynule s porozuměním Čte s pomocí a částečným porozuměním Čte s pomocí Čte pouze s trvalou pomocí Učivo nezvládá
PS Píše samostatně, čitelně a úhledně Píše úhledně, čitelně Píše s pomocí Píše pouze s trvalou pomocí Učivo nezvládá
MA Počítá přesně a pohotově Počítá s drobnými chybami Počítá s pomocí Počítá jen s trvalou pomocí Učivo nezvládá
SVĚT

SPOL

PŘÍR

VZ

Učivu rozumí a vypráví o něm Učivu rozumí, na otázky správně odpovídá Učivo zvládá částečně Učivo zvládá jen s trvalou pomocí Učivo nezvládá
PV

VV

Je tvořivý a zručný Je tvořivý, pracuje s malou pomocí Při práci vyžaduje vedení Při práci potřebuje pomoc a vedení Učivo nezvládá
TV Je obratný a snaživý Je méně obratný, ale snaživý Je snaživý Je méně obratný, cvičí s pomocí Učivo nezvládá
HV Má dobrý hudební sluch i rytmus, pěkně zpívá Rád zpívá,  má rytmus Rád zpívá a poslouchá hudbu Rád a se zájmem poslouchá hudbu Učivo nezvládá
RKSD, IT Učivo zvládá dobře Učivo zvládá Učivo zvládá s pomocí Učivo zvládá pouze s trvalou pomocí Učivo nezvládá

 

 1. Zásady pro používání slovního hodnocení u žáků s těžkým mentálním postižením souběžným postižením více vadami dále u žáků přípravného stupně v ŠVP

 

Je využívána škála 1 – 5 vyjádřena slovně, která je u žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami doplněna komplexním popisem aktivity žáka za dané pololetí školního roku. Hodnocení je s akcentem na jeho kladnou složku stylizováno formou slovní zprávy.

Nelze předpokládat, že si všichni žáci vzdělávaní v obou uvedených programech osvojí veškeré učivo. Prostředkem vzdělávání zde není psané slovo a v některých případech ani mluvená řeč.

Podle úrovně schopností je třeba u žáků probouzet psychické funkce (pozornost, paměť i volní vlastnosti potřebné k osvojování učiva) – míra úspěšnosti je u jednotlivých žáků individuálně odlišná. Rozvíjení motoriky a získání co nejvyšší míry pohybové samostatnosti umožňuje žákům získat určitou míru soběstačnosti. Pohybové kompetence a celkové zprostředkování zkušeností prostřednictvím těla (základní princip bazální stimulace, ze které vzdělávací program rovněž vychází) umožňuje žákům s těžkým handicapem navázat kontakt s jejich okolím. Navázání kontaktu ještě umocňuje objevení vhodné komunikace. Podle míry postižení lze volit i různé druhy alternativní a augmentativní komunikace. Je počítáno se strukturalizací a vizuálními časovými režimy, vytvářenými individuálně pro žáky s autismem.

Rozvíjení estetického cítění, hudebních, výtvarných zájmů a jednoduchých pracovních dovedností  podle  vzdělávacího programu pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami může vést k eliminaci problémového chování žáků, k rozvoji jejich dovedností i pro volný čas tak, aby soužití s nimi nekladlo mimořádné nároky na jejich okolí. To platí do určité míry i pro děti vzdělávané v přípravném stupni. Nalezení vhodné formy dorozumění s okolím a každá dovednost, kterou si žáci osvojí, se projeví ve zlepšení kvality celého jejich dalšího života.

Hodnocení počítá s mírou handicapu žáků (netrestá za postižení), bere v úvahu uvedené principy a toleranční rozpětí dané vzdělávacím plánem, zaměřuje se na vztah žáků k jednotlivým činnostem, počítá s téměř plnou asistencí. U těžce postižených žáků je asistence v jedné oblasti nutná pro stimulaci vlastní aktivity v oblastech jiných. Hodnocení má pomoci objevit i nově se vynořující dovednosti.

Hodnocení žáků má charakter převážně motivační.

 

 1. Stupně hodnocení prospěchu žáků přípravného stupně a žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami v ŠVP
1 Pracuje s radostí, s podporou aktivně reaguje v mezích daných postižením
2 Lze jej motivovat, potřebuje trvalou podporu, reaguje úměrně svému postižení
3 Navazuje kontakt s trvalou podporou a fyzickým vedením, reaguje úměrně svému postižení
4 Obtížně navazuje kontakt, zapojuje se s trvalou fyzickou pomocí
5 Je pasivní, nemá zájem o činnost

 

Hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany ČR

Při hodnocení žáků, kteří nejsou občany ČR a plní v ČR povinnou školní docházku, se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka.

 

Sebehodnocení

Vyučující vytváří vhodné prostředí a příležitosti, aby žák mohl poučeně a objektivně hodnotit sebe a svoji práci.

 

Komisionální přezkoušení

Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad

 

Opravná zkouška

Žák koná opravnou zkoušku v případě, že byl na konci druhého pololetí klasifikován stupněm nedostatečně nejvýše ve dvou předmětech

 

Přezkoušení

Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy bylo žákovi vydáno vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení

 

Dodatečná zkouška

Dodatečnou zkoušku koná žák:

– který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci prvního pololetí. Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí, ve výjimečných případech do konce klasifikačního období za druhé pololetí.

  Žák může být z výuky daného předmětu UVOLNĚN

Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře.  Důvody pro uvolnění se uvedou v katalogovém listu žáka.

 

Zásady pro uložení výchovných opatření

 1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy, třídní učitel.
 2. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit:
 3. a) napomenutí třídního učitele,
 4. b) důtku třídního učitele,
 5. c) důtku ředitele školy.
 6. Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.
 7. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.
 8. Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace školy.

 

Hodnocení a klasifikace chování

 1. a) Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě.
 2. b) Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná. Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:

Stupeň 1 (velmi dobré)

Stupeň 2 (uspokojivé)

Stupeň 3 (neuspokojivé)

 

Sankce za přestupky v rozporu se školním řádem

 1. vulgární mluvení
 1. poškození cizí věci
 1. krádeže
 1. vydírání
 1. e) lhaní, podvody

–      výchovné opatření dle závažnosti – od NTU výše

 1. f) agresivita – rvačky
 1. g) nošení a užívání návykových látek (alkohol, drogy)
 1. h) kouření ve škole, v době vyučování a na akcích školy

 

VIII. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

 1. a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,
 2. b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,
 3. c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,
 4. d) volit a být voleni do školské rady,
 5. e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

 

 

Pedagogický pracovník je povinen

 1. a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
 2. b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,
 3. c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,
 4. d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,
 5. e) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,
 6. f) poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Mgr. Jarmila Nováková
 2. Zrušuje se předchozí znění této směrnice č.j.: 59-5/2016-2 ze dne 30. 9. 2016.
 3. Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisovým a skartačním řádem školy.

Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje ředitel školy školní řád následujícím způsobem: vyvěšením ve sborovnách a kmenových třídách.

 1. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 10. 1. 2019.
 2. Zaměstnanci školy byli seznámeni se směrnicí na pedagogické radě dne 17. 1. 2019.

 

 

V Lanškrouně 9. 1. 2019                                           Mgr. Hana Minářová

 

 

Školní řád školy byl projednán a schválen školskou radou dne: 9. 1. 2019

 

 

Fotogalerie

 • Adresa pro doručování dokumentů: ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 140, 563 01 Lanškroun
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zspr.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.