Základní škola Lanškroun
Základní škola Lanškroun
Základní škola Lanškroun
Základní škola Lanškroun
Základní škola Lanškroun
Důležité info:

Zápis k povinné školní docházce proběhne 15. 4. 2020 od 13:00 do 15:00 hod v budově školy na nám. A. Jiráska 140. Zápis bude organizován bez přítomnosti dětí ve škole. Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. školského zákona, kterými jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), datum narození, místo trvalého pobytu, konkrétní základní školu, podpis osoby, která žádost podává Rodiče mohou doručit přihlášku následujícími způsoby: do datové schránky školy, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email), poštou, osobní podání, Na webových stránkách školy je v dokumentech uložena Žádost k zápisu povinné školní docházky. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad školní docházky, vyplní si Žádost o odklad školní docházky, která je uvedena rovněž na webových stránkách školy.

Aktuálně

Zápis k povinné školní docházce

Zápis k povinné školní docházce proběhne 15. 4. 2020 od 13:00 do 15:00 hod v budově školy na nám. A. Jiráska 140. Zápis bude organizován bez přítomnosti dětí ve škole.

Více

Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun pro Vás připravil projekt „Zavřený doma“

Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun pro Vás připravil projekt „Zavřený doma“. Můžete soutěžit z domu. Více informací zde: https://ddm-lanskroun.cz/2020/03/16/zavreny-doma/  

Více

Učivo na doma

Přípravné třídy PT1, PT2 1.A, 2. A – Mgr. Simona Chadimová 1. A, 2. A, 5. A – Mgr. Jaromíra Celá 4., 7. ročník – Mgr. Andrea Bidmonová

Více

Úvodní slovo ředitelky

Dobrý den,
vítám Vás na stránkách Základní školy Lanškroun, nám. A. Jiráska 140. Jmenuji se Hana Minářová, funkci ředitelky školy vykonávám od července roku 1998. Škola je příspěvkovou organizací, zřízená Pardubickým krajem. Naše základní škola se věnuje dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Klade si za cíl nabídnout včasnou specializovanou výchovnou a vzdělávací péči dětem, u kterých běžně dostupné prostředky výchovného působení selhávají. V klidném esteticky upraveném prostředí rozvíjí v dětech pocity sounáležitosti, přátelství a vzájemné pomoci při plnění učebních cílů a úkolů. Dítě, které se učí a žije v atmosféře důvěry a tolerance, které může často zažít pocit úspěchu a povzbuzení, které je svým okolím kladně přijímáno, se naučí dávat radost a stát se spokojeným občanem.

Tým speciálních pedagogů je připraven poskytnout svůj pracovní potenciál ve prospěch:

 • dětí a žáků s narušenou komunikační schopnosti (vadami řeči),
 • dětí a žáků hyperaktivních,
 • dětí a žáků s LMD (ADHD, ADD syndrom),
 • dětí a žáků s poruchou chování,
 • dětí a žáků s projevy autismu,
 • dětí a žáků s emoční nedostatečností,
 • dětí a žáků se specifickými poruchami učení, nebo v kombinaci více vad,
 • dětí a žáků s mentálním postižením.

Všeobecně se tedy jedná o děti, kterým tyto poruchy znemožňují vzdělávání na běžném typu základních škol.

Specifika vzdělávacího procesu:

 • individuální vzdělávací plán,
 • zvýšená míra tolerance k vnějším projevům chování zapříčiněných poruchou,
 • výuka v blocích,
 • odlišná struktura hodiny,
 • střídání činností dle potřeby,
 • možnost pohybového uvolnění v rámci vyučovacího procesu,
 • rozvíjení komunikačních dovedností ve vztahu k dospělým a vrstevníkům,
 • zvýraznění metod vedoucích k upevňování kladných vzorců chování,
 • volnočasové aktivity jako prevence rizikového chování.

Náš přístup k dítěti, žákovi tedy vychází z předpokladu, že dítě, žák v normálních podmínkách utrpěl neúspěch a nebyl schopen naplnit požadavky „systému“, přitom zažil nejen porážku, ale i odmítnutí. Proto potřebuje takové prostředí, ve kterém bude bez výhrad přijato a kde může znovu navazovat vztahy s ostatními.

Naše stránky Vám umožní nahlédnout do života naší školy, přiblíží Vám akce školy, publikační činnost, projekty.

Škola je otevřená všem, kteří se zajímají o její dění. Školní řád si můžete přečíst zde.

 

Těším se na Vaši návštěvu

Mgr. Hana Minářová

Fotogalerie

 • Adresa pro doručování dokumentů: ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 140, 563 01 Lanškroun
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zspr.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.