Projekt ESF – OP VK 3

PREZENTACE KE STAŽENÍ

obrázek

Realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 12. 2014

Hlavním cílem projektu je zlepšení rovných příležitostí a zvýšení konkurenceschop­nosti dětí/žáků s SVP edukačně-terapeutickou podporou.

Projekt se zaměřuje na:

Jak probíhá realizace projektu Škola pro všechny?

Školní rok je v závěrečném finále, žáci se již těší na slunečné prázdninové léto. Je tedy na čase shrnout první měsíce realizace projektu Škola pro všechny, realizovaného v ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 140, tedy ve škole, vzdělávající žáky s SVP, dotovaného finančními prostředky EU z ESF a státního rozpočtu ČR. Díky poskytnuté dotaci ve dnech 24. 5. – 26. 5. 2013 proběhl muzikoterapeutický seminář pro CS č. 2. Dále od počátku realizace projektu běží terapie ve speciálně pedagogické péči pro CS žáků z přípravné třídy a dále převážně I. stupně školy. Ve škole proběhlo 6 lekcí canisterapie vždy ve dvou třídách pro celkem 16 žáků, dále 3 lekce muzikoterapie vždy ve třech třídách pro celkem 29 žáků. Dále v odpoledních hodinách po výuce byly 1× týdně realizovány: ergoterapie (keramika, výroba šperků a dílny) pro celkem 19 žáků, arteterapie pro 8 žáků a logoterapie pro 10 žáků. Operativní asistentka poskytovala asistenční služby v logopedické třídě pro 10 žáků a dále při všech terapiích. Celkem tak bylo podpořeno 92 žáků. S jakým nadšením se žáci účastnili terapií můžete posoudit z přiložených fotografií z činností a zrealizované výstavy výrobků z terapií na školní zahradě dne 18. 6. 2013.

                                                                                                                  J. Nováková

Projekt ZŠ Lanškroun „Škola pro všechny“

Druhým školním rokem probíhá v ZŠ Lanškroun, vzdělávající děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, realizace projektu Škola pro všechny, dotovaného finančními prostředky EU z ESF a státního rozpočtu ČR. Vzhledem k tomu, že se děti a žáci v cílové skupině mohou načítat, absolvují-li více terapií, ač je projekt nyní teprve za polovinou své realizace, čítá již 150 podpořených dětí a žáků. Děti a žáci společně se svými učitelkami díky nákupu muzikoterapeu­tických nástrojů nacvičili vystoupení (Africkou pohádku), s níž na přehlídce divadélek v Moravské Třebové získali 1. místo. Také zrealizovali vánoční besídku pro rodiče a vystoupili v Domově pro seniory. Ve škole byla uspořádána výstava z výrobků, vytvořených při arteterapii a ergoterapiích. Škola díky projektu mohla nakoupit nové pomůcky pro vzdělávání a multimediální výuku, např. metodiky k terapiím, 2 interaktivní tabule, logopedické a canisterapeutické pomůcky, dále také materiál ke tvorbě ručních šperků, keramických a dílenských výrobků a arteterapeutických aktivit. Realizací projektu škola získala operativní asistentku, která se po dobu výuky věnuje žákům v logopedické třídě a po výuce dopomáhá jednotlivým terapeutkám a terapeutovi při terapiích. Dále se může díky realizaci projektu 5 speciálních pedagožek školy vzdělávat v oblasti terapií: 2 pedagožky studují muzikoterapii, 2 pedagožky specializační studium logopedie ve školství a 1 pedagožka studuje arteterapii/ar­tefiletiku. Nadšení dětí a žáků z realizace projektových aktivit můžete posoudit z přiložených fotografií z monitoringu terapií, vystoupení v Domově pro seniory a výstavy výrobků z terapií.

                                                                                                                J. Nováková

Leták, kterým se škola prezentuje v rámci realizace projektu „Škola pro všechny“. Zde ke stažení.

https://www.facebook.com/opvzdelavaniprokonkurenceschopnost – příspěvek ze dne 25. června 2014

Malá ukázka z činnosti našich terapeutických dílen

Třetí monitorovací období:

Fotodokumentace z realizace terapií a vánoční výstavy v průběhu měsíců října 2013 až března 2014.

Ukončení realizace projektu Škola pro všechny

Realizace projektu „Škola pro všechny“ v ZŠ Lanškroun Společně s koncem roku 2014 také končí realizace projektu Škola pro všechny, dotovaného finančními prostředky EU z ESF a státního rozpočtu ČR. Projekt již necelé tři školní roky běžel na ZŠ Lanškroun, vzdělávající děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  Hlavním cílem projektu byla realizace terapií ve výuce i mimo výuku v rámci umožnění rovných příležitostí dětí a žáků školy pro jejich další uplatnění v běžném životě. Škola touto cestou získala operativní asistentku, která se po dobu výuky věnovala žákům v logopedické třídě a po výuce dopomáhala jednotlivým terapeutkám a terapeutovi při terapiích. 5 speciálních pedagožek školy zahájilo vzdělávání v oblasti terapií: 2 pedagožky ukončily v měsíci prosinci studium muzikoterapie, 2 pedagožky absolvovaly 2 semestry ve specializačním studiu logopedie ve školství a 1 pedagožka absolvovala studium arteterapie/artefiletiky. Žáci ergoterapie – dílny společně s ergoterapeutem rozvíjeli svou manuální zručnost při tvorbě výrobků ze dřeva, včetně poskládání dřevěného zahradního altánu, který nyní slouží k výuce přírodovědných předmětů a realizaci arteterapie za pěkného počasí i venku. Dívky v ergoterapii – šperky se po celou dobu věnovaly výrobě náušnic, náramků a náhrdelníků z netradičních materiálů. Keramické výrobky vytvořené v ergoterapii  keramice zdobí výstavy ve škole či na poště a výtvory zhotovené v rámci arteterapie rozzářily nejen třídní nástěnky, ale také chodby obou budov škol. Do školy pravidelně docházela canissterapieutka se dvěma pejsky, s nimiž byly naše děti a žáci „jedna ruka“, vytvořilo se nádherné přátelství plné humoru a motivující výuky. Také muzikoterapeutka, která jezdila jednou měsíčně, přijela v prosinci již naposledy. Všem se nám bude upřímně stýskat. Děti se díky projektu seznámily s netradičními nástroji, škola mohla zakoupit mnoho muzikoterapeutických nástrojů, které využívají pedagogové ve výuce hudební výchovy, logopedie i při nácviku vánočních a divadelních vystoupení. Při logopedické terapii byly plně využívány zakoupené logo pomůcky a stejně tak odborné knihy ke studiu dvou logopedek. Vyvrcholením realizace projektu se stala vánoční výstava a zrealizovaná vánoční besídka pro rodiče žáků a dětí cílové skupiny i širokou veřejnost, konaná dne 19. 12. 2014. Na vánoční výstavě mohli návštěvníci zhlédnout výtvory a výrobky dětí a žáků cílové skupiny projektu, které byly vytvořeny v rámci realizace ergoterapeutických dílen (keramika, šperky a dřevěné výtvory) a arteterapie-artefiletiky. Nadšení dětí a žáků z realizace projektových aktivit můžete posoudit z přiložených fotografií z monitoringu terapií a vánoční besídky a výstavy.                                                                                                                                                                                                                                                                     JN

 1. rok udržitelnosti projektu ZŠ Lanškroun „Škola pro všechny“

Tři školní roky probíhala v ZŠ Lanškroun, vzdělávající děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, realizace projektu Škola pro všechny, dotovaného finančními prostředky EU z ESF a státního rozpočtu ČR. Nyní je tento projekt prvním rokem v udržitelnosti.

Hlavním cílem projektu bylo umožnění rovných příležitostí dětí a žáků školy pro jejich další uplatnění v běžném životě, a to netradiční formou – prostřednictvím realizace terapií ve výuce i mimo výuku.

Realizací projektu škola získala operativní asistentku, která se po dobu výuky věnovala žákům v logopedické třídě a po výuce dopomáhala jednotlivým terapeutkám a terapeutovi při terapiích.

Dále se díky realizaci projektu vzdělávalo 5 speciálních pedagožek školy v oblasti terapií: 2 pedagožky studovaly muzikoterapii, 2 pedagožky specializační studium logopedie ve školství a 1 pedagožka studovala arteterapii/artefiletiku.

V rámci udržitelnosti projektu probíhaly terapeutické aktivity jako průběžná součást výuky. Během roku 2015 byly zrealizovány 2 projektové dny, během nichž proběhly canisterapeutické, ergoterapeutické, muzikoterapeutické a arteterapeutické aktivity. Speciální pedagogové, kteří se vzdělávali v terapiích, využívali během roku své nabyté praktické zkušenosti v rámci výuky, dále předávali své zkušenosti ze studia také kolegům ve škole. Keramické a arteterapeutické výrobky vytvořené v ergoterapii  keramice  a v rámci arteterapeutických aktivit zdobí výstavy ve škole či na poště. Do školy na projektové dny docházela canisterapeutka se dvěma pejsky, s nimiž jsou naše děti a žáci „jedna ruka“. V rámci muzikoterapeutických aktivit děti a žáci nacvičili vystoupení s využitím muzikoterapeutických nástrojů, s nímž se prezentovali v Moravské Třebové na přehlídce divadel, zvané Kukátko. Zakoupené muzikoterapeutické nástroje využívali pedagogové ve výuce hudební výchovy, logopedie i při nácviku vánočních a divadelních vystoupení, vytvořené výstupy – terapeutické prezentace do ergoterapie, arteterapie a logopedické terapie byly v průběhu udržitelnosti využívány přímo ve výuce. Při logopedické terapii jsou plně využívány zakoupené logo pomůcky a stejně tak odborné knihy ke studiu  a využití v logopedické terapii obou logopedek.

Nadšení dětí a žáků z realizace projektových dní můžete posoudit z přiložených fotografií.

                                                                                                                                              JN

Zveřejněno na www.zspr.cz v sekci projekt OP VK 3

Fotogalerie ze 2. projektového dne 1. roku udržitelnosti

obrázek

Udržitelnost projektu ZŠ Lanškroun „Škola pro všechny“ v prosinci 2016 končí

Tři školní roky probíhala v ZŠ Lanškroun, vzdělávající děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, realizace projektu Škola pro všechny, dotovaného finančními prostředky EU z ESF a státního rozpočtu ČR. Hlavním cílem projektu bylo umožnění rovných příležitostí dětí a žáků školy pro jejich další uplatnění v běžném životě, a to netradiční formou – prostřednictvím realizace terapií ve výuce i mimo výuku.

V letošním kalendářním roce 2016 končí udržitelnost projektu Škola pro všechny. Co vše nám realizace projektu a její následná dvouletá udržitelnost přinesla?

Realizací projektu škola získala operativní asistentku, která se po dobu výuky věnovala žákům v logopedické třídě a po výuce dopomáhala jednotlivým terapeutkám a terapeutovi při terapiích. Dále se díky realizaci projektu vzdělávalo 5 speciálních pedagožek školy v oblasti terapií: 2 pedagožky studovaly muzikoterapii, 2 pedagožky specializační studium logopedie ve školství a 1 pedagožka studovala arteterapii/artefiletiku.

Terapeutické aktivity probíhaly v rámci udržitelnosti projektu jako průběžná součást výuky. Během roku 2016 byly zrealizovány 2 projektové dny, během nichž se uskutečnily canisterapeutické, ergoterapeutické, muzikoterapeutické a arteterapeutické aktivity. Speciální pedagogové, kteří se vzdělávali v terapiích, využívali během roku své nabyté praktické zkušenosti v rámci výuky, dále předávali své zkušenosti ze studia také kolegům ve škole. Keramické a arteterapeutické výrobky vytvořené při ergoterapii v keramické dílně a v rámci arteterapeutických aktivit zdobí výstavy ve škole či na poště. Do školy na projektové dny docházela canisterapeutka se dvěma pejsky. V rámci muzikoterapeutických aktivit děti a žáci nacvičili vystoupení s využitím muzikoterapeutických nástrojů. S tímto vystoupením se prezentovali v Moravské Třebové na přehlídce divadel, zvané Kukátko. Zakoupené muzikoterapeutické nástroje využívali pedagogové ve výuce hudební výchovy, logopedie i při nácviku vánočních a divadelních vystoupení, vytvořené výstupy – terapeutické prezentace do ergoterapie, arteterapie a logopedické terapie byly v průběhu udržitelnosti využívány přímo ve výuce. Při logopedické terapii jsou plně využívány zakoupené logo pomůcky a dále jsou a budou využívány zakoupené odborné knihy ke studiu a využití v logopedické terapii obou logopedek.

Nadšení dětí a žáků z realizace projektových dní posuďte sami z přiložených fotografií.

                                                                                                                                              JN

Zveřejněno na www.zspr.cz v sekci projekt OP VK 3

 

Aktuality

Masopustní průvod

23.2.2018

Dne 16.2. se děti společně s p. učitelkami a asistentkami […] více

Přípravná třída – předávání hvězdičkového vysvědčení

23.2.2018

Předávání hvězdičkového vysvědčení

Pracovní činnosti 2., 3. a 4. třída – výroba krmítek pro ptáky

19.2.2018

Pracovní činnosti 2., 3. a 4. třída – výroba krmítek pro ptáky

Výtvarná soutěž „Bart Simpson čte knihu“

13.2.2018

Někteří žáci naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže „Bart Simpson […] více

Vyhledávání